«Դէպի Երկիր» Tebi Yergir. ‘Veradardz’ and where Armenians stand

To All Armenians,

This is in regards to the excellent speech given by ARF Central Committee member attorney Vatche Thomassian during the ARF Day celebration that took place on January 11, 2015 at the Glendale High School Auditorium (see below).

http://asbarez.com/arm/212309/  ՀՅԴ Արեւմտեան Ամերիկայի Կեդրոնական Կոմիտէի Պատգամը՝ ՀՅԴ Օրուան Առթիւ  

I want to bring to your attention the following paragraphs regarding the importance of participating in Armenia’s life with the moto of «Դէպի Երկիր» Tebi Yergir.

Mr. Thomassian has been directly involved in various «Դէպի Երկիր» projects, especially after the tragic death of his sister Sosé and his brother in law Allen Yekikian due to a fatal car accident in Armenia on May 10, 2013.  Please check the

Sosé & Allen’s Legacy Foundation at https://www.facebook.com/soseandallen/timeline

Vatche, Sosé & Allen have been vibrant examples of «Դէպի Երկիր» Tebi Yergir and repatriation to our ONLY homeland, Armenia.

Please review a few related paragraphs from Vatche’s speech below ( in Armenian).

“Անցեալին, երբ մեր ուղեցոյցը կը կեդրոնացնէինք դէպի հայրենիք, միշտ կը գտնուէինք դժուարութիւններու եւ զանազան խոչընդոտներու դէմ յանդիման։ Սակայն այսօր այդ ուղեցոյցը մեզ կ՛առաջնորդէ նորանոր եւ գործնական գաղափարներով:”

“Ունինք այնպիսի առիթներ, զորս մեր նախորդները չեն ունեցած՝ երբե՛ք: Ունինք անկախ հողամաս մը, զոր կը կոչենք Հայրենիք: Ունինք արդիական միջոցներ, որոնք աւելի հնարաւոր կը դարձնեն եւ կը դիւրացնեն համագործակցութիւնը Սփիւռքին եւ հայրենիքին միջեւ։ Մեր պարտականութիւնն է՝ որպէս ղեկավար կուսակցութիւն եւ ինչու չէ որպէս Սփիւռք, վերոյիշեալ առիթներէն օգտուելով՝ յառաջ տանիլ այդ աշխատանքները, որոնք պիտի կերտեն այն Հայաստանը, որուն արժանի է հայ ժողովուրդը։

Մենք պէտք է մասնակցինք եւ նախաձեռնենք քաղաքական եւ քաղաքացիական շարժումներու, որոնք կը պայքարին անարդարութեան դէմ, կը պայքարին դասակարգերու անհաւասարութեան սրութեան դէմ, կը քարոզեն ժողովրդավարութիւն, կը պաշտպանեն քաղաքացիի արժանապատուութիւնը եւ կը գործեն «Դէպի Երկիր» նշանաբանով։”

“Այս իւրայատուկ ծրագիրները յաջողցնելու համար, պէտք ունինք համազգային մօտեցումի՝ ձեռք ձեռքի տալով բոլորս, սկսեալ այս գաղութէն, հասնելով մինչեւ Հայաստան: Ասիկա միակ ձեւն է ըմբռնելու համար մեր ազգային կարողականութեան սահմանները։”

“Սիրելինե՛ր, որպէսզի մեր պայքարը յաջողի, միասնական ուժը ինքնին բաւարար չէ, միասնականութեան կողքին հարկաւոր է ունենալ գաղափարական անշարժ հիմք, գործնական թարմ ծրագիրներ, աշխատանքի պատրաստակամութիւն եւ անսահման նուիրում։”

These words come from the heart and soul of a true Hayrenaser and puts down the basic principles and approaches to «Դէպի Երկիր» Tebi Yergir, by which our attention should be focused towards Armenia, not in words only, but by daily participation and work IN Armenia. Vatche through his Sosé & Allen’s Legacy Foundation has been directly involved in various projects in Armenia, bringing the ideas in his speech into reality.

Due to the gross emigration from Armenia and lack of ANY well-defined repatriation POLICIES to Armenia after independence in 1991, I started my ‘Veradardz’ or Return to Armenia TV program five years ago.

A good example of my TV program that discusses all the issues related to ‘Veradardz’ can be seen on:

https://www.youtube.com/watch?v=CZrYH7rGNL0&list=UU_MYlQe4MQqQI_1HrtL_6ng  1 hour Վերադարձի Քաղաքականութեան Չգոյութիուն Հայաստանի և Սփիւրքի Մէջ  (June 2013).  (Non-existance of Return to Armenia Policies in the Diaspora and Armenia).  Please watch.

On the other hand two Armenian professors were critical to «Դէպի Երկիր» Tebi Yergir and ‘Veradardz’.  It seems that they have not watched most of my TV programs including the one above for them to understand what ‘Veradardz’ means.

In this regards, please watch what Prof. Stephan Astourian, a professor of Armenian history at UC Berkeley, says answering a question regarding repatriation to Armenia (from 46 minutes until 50 minutes 12 seconds) in his interview / meeting in Armenia in March 2014.

https://www.youtube.com/watch?v=kQynKsGvhcM&feature=share  1 hour 15 sec. Բացառիկ հանդիպում Ստեփան Աստուրյանի հետ / Lecture by Stephan Astourian  (March 2014)

Another professor who.also criticized repatriation to Armenia and ‘Veradardz’ was Dr. Razmig Shirinian, a Professor in political science, during his lecture on The Middle East Crisis and Armenia.  That lecture took place at the Crescenta Valley Armenian Center on July 17, 2014.

I also suggest to all those who are critical to Return to Armenia and Tebi Yergir, to watch my TV program below and learn about the true meaning of life and being Armenian.

https://www.youtube.com/watch?v=W0YMPFvvT2g&list=UU_MYlQe4MQqQI_1HrtL_6ng  In Memoriam of Allen Yekikian and Sosé Thomassian  May 2013

I hope that Vatche Thomassian’s «Դէպի Երկիր» Tebi Yergir suggestions and thoughts above can be translated into a real movement for ALL Armenians and be applied every day in our activities.  This can be done by individual efforts and / or by having a «Դէպի Երկիր» Tebi Yergir committee within EVERY Armenian organization, political party and church whose activities will concentrate in connecting Armenians to Armenia in ALL spheres of life (social, educational, cultural, scientific, economic and political).  This is a wake-up call.

I suggest that the ARF and others organize conferences specifically on «Դէպի Երկիր» Tebi Yergir and ‘Veradardz’ ASAP, and make it a fundamental policy of ALL Hai Tad, repatriation and Diaspora’s participation in Armenia’s life activities.  I am at your service anytime.

Without well-defined POLICIES for return to Armenia, «Դէպի Երկիր» Tebi Yergir OR ‘Veradardz’, NONE of the objectives of a strong and prosperous Armenia and Diaspora can be achieved.  ALL other activities starting with Armenian Genocide issues, ending in emigration from Armenia, assimilation, intermarriage etc. are secondary.  Within 100 years, Jews built a country from ZERO to one of the most powerful countries in the world.  This was an imaginary achievement because they had well-defined policies, strategies and work for their return and repatriation to Israel after 2,000 years of being in “exile”.  And what are we doing today? Almost nothing regarding «Դէպի Երկիր» Tebi Yergir or ‘Veradardz’ that has resulted to a complete demographic disaster in Armenia.

Feel free to respond with your comments, evaluations and criticisms in detail and NOT in one line sentence.

Also feel free to forward this to others or publish it in your media.

Regards,

Harout Bronozian
Glendale, California 91214
e-mail: info@returntoarmenia.com
www.returntoarmenia.com
https://www.facebook.com/veradardz1
Tel. 818-248-3529                  

You can watch all my “Veradardz” TV programs on https://www.youtube.com/user/returntoarmenia/videos

You can also learn about my ‘Veradardz’ Armenia-Diaspora Business Connections activities for the past one year and how you can contribute by visiting our Facebook https://www.facebook.com/veradardz1  We can help you build business contacts in Armenia for you to be able to decide and evaluate where and how to start a business and how to cooperate with existing businesses.  We are also in close contact and cooperate with Repat Armenia https://www.facebook.com/RepatArmenia, Birthright Armenia https://www.facebook.com/BirthrightArmenia, Armenian Volunteer Corps https://www.facebook.com/Armenianvolunteer, One Armenia https://www.facebook.com/onearmenia and many other business and IT organizations in Armenia.